ACCIONS PROFESSIONALS


Tornar inici


El col·legi te com a tasca principal el vetllar pels interessos dels col·legiats tant a nivell professional, com jurídic i social. Es per això que l'acció professional s'estructura en tres grans àrees que son:


Visats

Tota la reglamentació tècnica actual demana que els Projectes, Certificats finals d’obra i/o instal·lació, certificats de compliment de normativa tècnica etc. i en general els actes que els professionals han de complimentar davant l’Administració, estiguin visats pel corresponent col·legi professional.

L’acte del visat significa que el Col·legi dona fe de la titulació del tècnic i de que aquella signatura correspon veritablement al col·legiat. El visat incorpora una prèvia revisió dels continguts mínims exigibles a tot projecte (sense entrar en la seva idoneïtat tècnica) tant pel que fa referència als documents de que consta tot projecte, com al compliment de la normativa vigent.

Els serveis de visats son facturats pel col·legi al propi col·legiat i existeix un barem de visats aprovat per la Junta general del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.


Atribucions

En línies generals, les atribucions del enginyers Industrials venen regulades per extensió, pel Decret 1.998/1961, de Presidència del Gobierno de 19 d’octubre de 1.961, i per l’Ordre de 9 de desembre que el desenvolupa. Les noves reglamentacions que constantment van sorgint parlen en general de "tècnic competent" a l’hora d’establir qui pot realitzar determinats actes tècnics. D’aquí la importància de l’esmentat decret.

Per a la defensa de la intrusió de gent no competent en temes que son propis dels Enginyers Industrials, i per a d’altres situacions d’intrusisme professional, el Col·legi disposa d’un servei jurídic que vetlla per salvaguardar les atribucions dels col·legiats.


Exercici professional

Per a l’exercici de la professió d’Enginyer Industrial (i de qualsevol altra emparada per una titulació universitària ) s’ha d’estar col·legiat segons la normativa vigent.

En aquest aspecte, el Col·legi col·labora amb els seus col·legiats proporcionant eines, aparells, informació i formació tècnica i altres aspectes que ajuden en l’exercici quotidià de la professió.


Powered by Innovation Studio
Inici : Contactar : Mapa Web
Ntra. Senyora del Claustre, s/n - 43003 Tarragona - Telf: 977 238 012 - Fax: 977 238 006
info@enginyerstarragona.com