ASSOCIACIÓ / COL·LEGI


Tornar inici


Associació

La finalitat de l’Associació és fomentar el progrés de l’enginyeria industrial i posar-la al servei de la societat, tal i com estableixen els seus estatuts.

Per assolir aquesta finalitat, l’Associació es proposa, entre d’altres, les següents tasques:

 • Organitzar serveis i activitats que facilitin el desenvolupament professional i humà dels seus socis.
 • Cooperar amb la indústria i l’Administració.
 • Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, culturals, etc.
 • Realitzar una labor formativa, establint contactes i col·laboracions amb les universitats i altres centres docents i culturals, i impulsant la creació de centres autònoms.
 • Editar llibres, revistes, etc., per tal d’informar de tots els assumptes industrials, econòmics, tècnics i científics que siguin d’interès.
 • Informar els Poders Públics i assessorar-los sempre que sigui necessari.
 • Biblioteca i hemeroteca tècnica. Consulta i venda de normes tècniques.

Els òrgans de govern de l’entitat són la Junta General i la Junta Directiva. Aquesta darrera constitueix en el seu si un Comitè Executiu i Comissions Delegades.COL·LEGI

Entre els objectius que s'estableixen en els estatuts del col·legi, s'hi poden destacar els següents:

 • Organitzar la previsió entre els enginyers industrials, en especial la cobertura per Responsabilitat Civil Professional.
 • Assessorar l’Administració, els particulars i els col·legiats emetent informes o resolent consultes.
 • Vetllar pels drets i els deures dels col·legiats i de la professió en general.
 • Impedir i perseguir els casos d’intrusisme professional.
 • Mantenir un servei d’informació sobre places i treballs a desenvolupar per l’enginyer industrial.
 • Fomentar el desenvolupament de la recerca i la tecnologia.
 • Vetllar pel compliment de les normes deontològiques dels seus col·legiats.

Entre les facultats principals del Col·legi hi figuren el visat dels treballs professionals dels col·legiats i la interpretació de les tarifes d'honoraris corresponents.

El Col·legi també té la facultat de crear, per acord de la Junta General, institucions o entitats autònomes (com són: Mutualitat, Caixa de Crèdit, Institut Català de Tecnologia, etc.).

El Col·legi és regit per la Junta de Govern i, com l’Associació, s’organitza en serveis -als enginyers o al públic- i Comissions –realització d’activitats diverses per a les finalitats de l’entitat-.


Powered by Innovation Studio
Inici : Contactar : Mapa Web
Ntra. Senyora del Claustre, s/n - 43003 Tarragona - Telf: 977 238 012 - Fax: 977 238 006
info@enginyerstarragona.com