FUNCIONAMENT


Tornar inici


USUARIS

Podran utilitzar el Servei de Préstec:

    a) Els enginyers associats a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

    b) Els enginyers col·legiats al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)

    c) Els estudiants amb carnet de Soci Escolar de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

    d) Els membres de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya

    e) Els membres de l'Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI)

    f) Els membres de l'Associació Catalana d'Anàlisi del Valor (ACAV)

    g) Els membres de les Associacions que constitueixen l'Institut d'Enginyers de Catalunya (INEC)

    h) Els membres de l'Asociación para la Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA)

    i) Tota persona avalada per un enginyer associat/col·legiat durant el període d'un any

    j) Les biblioteques amb les quals s'hagin establert acords de préstec interbibliotecari

En qualsevol dels casos hauran de presentar la documentació que els acrediti.

Les persones compreses en els apartats d), e), f), g) i h) podran utilitzar aquest servei d'acord amb el contingut del conveni que l'AEIC signi amb la respectiva Associació o Entitat.


HORARI

L’horari del Servei de préstec finalitzarà un quart d'hora abans de l’horari de consulta a la Sala.


SIMULTANEÏTAT

Els usuaris del préstec, podran disposar simultàniament d'un màxim de 3 llibres durant 15 dies. Aquests terminis podran ser prorrogables trenta dies (en dos períodes de quinze dies) o una setmana, respectivament, sempre que no hagin estat sol·licitats per cap altre usuari autoritzat.


EXCLUSIONS

Són exclosos de préstec:

    a) Les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, anuaris, directoris, normatives, etc.) identificades amb un distintiu especial

    b) Les revistes no enquadernades

    c) Els documents de la Col·lecció Local

    d) Els butlletins legislatius

    e) Els llibres que pertanyin al Fons Històric

    f) Els llibres ressenyats als Fulls dels enginyers, durant un mes a partir de la publicació de la ressenya

    g) Les normes tècniques

    h) Els documents que, a judici de la Comissió de Biblioteca, se'n considerin exclosos


CASOS ESPECIALS

En casos especials, el Bibliotecari podrà autoritzar el préstec d'algun dels ítems anteriors durant un màxim de 7 dies.


DOCUMENTS NO RETORNATS

Els documents no retornats a la data fixada seran reclamats per escrit i/o telefònicament. En cas de no rebre resposta en el termini de quinze dies, es procedirà a suspendre temporalment l'usuari del Servei de Préstec fins que retorni el document, o en reposi el valor. En cas contrari, se li cobrarà de la manera més convenient el cost actual de reposició. Si la reposició no fos possible, la indemnització serà entre cinc i quinze vegades el cost, segons criteri del Bibliotecari.


PÈRDUES

En cas de pèrdua del document prestat, l'usuari el reposarà tot seguit o se li cobrarà el cost actual de reposició de la forma més convenient. Si la reposició no fos possible, la indemnització serà la mateixa que en l'article anterior.

D'altra banda, les restauracions dels deterioraments dels documents prestats seran a càrrec dels usuaris del Servei de Préstec.


INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS DELS USUARIS

A més del que s'ha explicitat en el cas de préstec de llibres, l'incompliment injustificat de les obligacions econòmiques contretes pels usuaris de qualsevol servei podrà comportar, a criteri del Bibliotecari, la suspensió cautelar de tots els serveis de la Biblioteca fins que no es posi al corrent de pagament. Independentment d'aquesta acció, el Bibliotecari informarà al Comitè Executiu de l'AEIC per si creu oportú aplicar les mesures estatutàries que correspongui.


Powered by Innovation Studio
Inici : Contactar : Mapa Web
Ntra. Senyora del Claustre, s/n - 43003 Tarragona - Telf: 977 238 012 - Fax: 977 238 006
info@enginyerstarragona.com